Huisregels De Sawn Doarpen

Home > Buitenbad > Huisregels De Sawn Doarpen

Huisregels De Sawn Doarpen

De belangrijkste huisregels voor het zwembad zijn:

 • iedereen moet aanwijzingen van het personeel opvolgen;
 • ongeoefende zwemmers onder de 7 jaar - maximaal twee - moeten onder begeleiding zwemmen van iemand die 16 jaar is of ouder;
 • de directie is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal en/of schade aan uw eigendommen;
 • zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding;
 • ongewenste en/of gewenste intimiteiten staan wij niet toe.

Huisregels zwembad De Sawn Doarpen

1. doel van het reglement

Het reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in deze accommodatie te waarborgen met als doel voor een ieder een prettig verblijf te verzekeren. Het reglement geldt voor alle bezoekers. Door het kopen van een abonnement of entreekaartje aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die door het personeel namens de directie gegeven worden, op te volgen.

2. toegang

Het zwembad is voor iedereen toegankelijk, echter:

 • kinderen zonder zwemdiploma en/of onvoldoende zwemvaardigheid hebben alleen toegang onder begeleiding van een meerderjarige die over een goede zwemvaardigheid beschikt, met een maximum van 2 kinderen per begeleider;
 • personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegelaten;
 • personen of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust verstoren, kunnen de toegang tot en het verblijf in deze sportaccommodatie, worden ontzegd;
 • bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt;
 • abonnementen en overige entreebewijzen zijn uitsluitend geldig op de in de dienstregeling vermelde zwemtijden, abonnementen dienen altijd bij binnenkomst zichtbaar te worden getoond;
 • afgesloten kleedruimten, dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers;
 • het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen: glaswerk, scherpe voorwerpen, alcohol, drugs en dieren.


3. verblijf

Iedere bezoeker moet zich zodanig gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne worden gewaarborgd. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal gedragsregels opgesteld:

 • het aan- en uitkleden en opbergen van kleding, moet geschieden in overeenstemming met de aanwijzingen, die men van onze medewerkers ontvangt;
 • jeugdige personen dienen desgewenst gebruik te maken van de gemeenschappelijke kleedruimtes;
 • ook volwassenen kunnen verwezen worden naar de gemeenschappelijke kleedkamers, wanneer de situatie daarom vraagt;
 • het gelijktijdig door meer dan één persoon gebruik maken van een kleedhokje of toilet is verboden;
 • waardevolle artikelen moeten worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes;
 • voordat men in het water gaat wordt men verzocht gebruik te maken van de douches;
 • de douches dienen gebruikt te worden om af te spoelen, stoelen mogen niet onder de douche gebruikt worden;
 • de douches en perrons rondom de bassins en de garderobe mogen alleen met blote voeten met speciaal daarvoor bestemd schoeisel worden betreden;
 • papier en ander afval dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd;
 • men dient zich zodanig te gedragen dat overige bezoekers geen overlast ondervinden;
 • het gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan;
 • toegang tot de bassins is uitsluitend toegestaan in badkleding; dus geen spijkerbroeken en broeken met harde gespen.
 • het gebruik van ballen en ander spelmateriaal kan alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel;
 • zonder toestemming van de directie mag door bezoekers geen zweminstructie aan groepen worden gegeven;
 • ongewenste en / of gewenste intimiteiten worden in dit zwembad niet getolereerd;
 • hardlopen rond de bassins is niet toegestaan;
 • eten en drinken is uitsluitend toegestaan op de terrassen en op de zonneweide.
 • rondom de bassins is het verboden te roken.


4. openstellingstijden

Openstelling mei t/m september. Openingstijden zijn aan de receptie verkrijgbaar.De directie behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen de openingstijden te wijzigen en het zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden. Men dient 10 minuten
voor sluitingstijd de bassins te verlaten.

5. gebruik van de bassins

Om in diep water (vanaf 1.50 m) te worden toegelaten moet men minimaal in het bezit zijn van een A diploma of voldoende zwemvaardigheid bezitten. Deze zwemvaardigheid wordt bepaald door de aanwezige toezichthouder. Er mag alleen in bassins gezwommen worden die op dat moment opengesteld zijn voor publiek. In ondiep water (tot 0,60 m) mag niet van de bassinrand gedoken worden;

6. gebruik van spelmaterialen

Gebruik van attracties dient te geschieden volgens de gebruiksaanwijzing. Spelmateriaal is vanaf 19.00 uur niet toegestaan

7. aansprakelijkheid

Het bezoek aan deze sportaccommodatie geschiedt geheel voor eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers, noch in het water, noch in de garderobe en/of elders in de accommodatie, parkeerterrein of rijwielstalling. Men is verplicht in deze accommodatie gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. Bezoekers door wier toedoen schade aan deze sportaccommodatie of de inventaris daarvan wordt toegebracht worden wettelijk aansprakelijk gesteld.

8. naleving reglement

Onze medewerkers zien toe op de naleving van dit reglement. Bezoekers zijn verplicht hun aanwijzingen direct op te volgen. Bij verenigingszwemmen, wedstrijden en overige evenementen is het bestuur van de betreffende vereniging, resp. zijn de organisatoren van bedoelde evenementen
verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement.

9. weigering, dan wel verwijdering

In de volgende gevallen kan de toegang worden ontzegd:

 • Bij het niet naleven van instructies door de medewerkers gegeven;
 • Bij het niet naleven van de huisregels;
 • Indien de bezoeker onder invloed van alcohol of drugs verkeert.

10. waardevolle tips

Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis. Is dit niet mogelijk, maak dan gebruik van de opbergmogelijkheden in de kluisjes in de garderobe (lees voor het gebruik eerst de gebruiksaanwijzingen). Onze medewerkers staan te allen tijde open voor uw vragen en / of suggesties. Mocht u tegen situaties aanlopen die u als vreemd of hinderlijk ervaart, dan horen wij dit graag van u en wij zijn altijd bereid om deze toe te lichten en / of deze zo mogelijk op te lossen.

11. klachten

Mocht u, ondanks ons streven om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch een klacht hebben, dan kunt u terecht bij de directie van deze accommodatie. Bij de receptie kunt u zich hiervoor melden. In zaken waarin dit reglement niet voorziet is de directie bevoegd om in afwijking van dit reglement naar bevind van zaken te handelen.