Bouwkavels en woningbouwprojecten

Home > Inwoners > Bouwkavels en woningbouwprojecten

Bouwkavels en woningbouwprojecten

Waarom een huis zelf (laten) bouwen?

U koopt zelf een kavel en bouwt daarop het huis van uw dromen. Een huis zelf bouwen samen met de door u gekozen architect en bouwer. Of desnoods met eigen handen. Eigenbouw kent vele voordelen zoals het door u gewenste woningtype, de ideale indeling, materiaalgebruik (weinig onderhoud) en vooral ook duurzaam, met aandacht voor isolatie, comfort en met oog voor een multifunctionele indeling. Een mooi huis dat klaar is voor de toekomst dus.

Welke bouwkavel koop ik?

De beschikbare bouwkavels van de gemeente en woningbouwprojecten van bouwbedrijven of projectontwikkelaars vindt u per dorp in de linkerkolom. Binnen de verschillende uitbreidingsplannen in de dorpen kunt u kiezen met oog voor locatie en ligging, stand van de woning en inrichting rondom, maar vooral ook welk type woning u wilt bouwen. In sommige dorpen is ook via inbreiding nog nieuwbouw mogelijk. Uw wensen en voorkeuren staan bij ons centraal en samen kijken we naar de mogelijkheden.

Mag ik zelf weten wat voor huis ik bouw?

Al bij de keuze van de bouwkavel is het belangrijk om te weten welke bestemming met bijbehorende bouwregels er op het aan te kopen perceel ligt. De bouwmogelijkheden zij vastgelegd in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt o.a. waar vrijstaande woningen, twee onder één kap woningen of rijwoningen gebouwd kunnen worden. Daarbij wordt per woonbestemming de voorbouwgrens, de toegestane bebouwde oppervlakte en de bouwhoogte aangegeven en of er een lage of hoge gootlijn is toegestaan. Verder zijn er  eisen ten aanzien van welstand die vooral betrekking hebben op ontwerp en materiaalgebruik.

Meer informatie vindt u per dorp in de linker kolom. De bestemmingsplanregels zijn ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Om er zeker van te zijn dat u voor uw bouwplannen een omgevingsvergunning krijgt, kunt u voordat u veel kosten maakt voor een gedetailleerd bouwplan, een kosteloos vooroverleg aanvragen. De gemeente toetst dan het schetsplan aan de regels van het bestemmingsplan en welstandseisen.

Optieregeling en koopovereenkomst

U kunt een vrijblijvende optie voor een periode van 2 weken nemen. U kunt dit telefonisch of per mail doorgeven aan de balie Bouwen en Wenjen, via telefoonnummer 140511 of emailadres: baliebw@t-diel.nl.  Deze vrijblijvende optie kunt u verlengen met 3 maanden door het betalen van optierente. De optierente is 1% van de koopsom van de kavel.

Bij een optie op een bouwkavel ontvangt u van ons een aanbiedingsbrief met alle informatie over de bouwkavel en een ‘acceptatieformulier’. Door dit formulier te ondertekenen en in te leveren bij de gemeente ontstaat een koopovereenkomst tussen u als koper en de gemeente als verkoper. Dit zal per brief door de gemeente bevestigd worden. U bepaalt zelf bij welke notaris de transportakte (binnen 3 maanden na aankoop) moeten worden gepasseerd.

Verkoopprijs en verkoopvoorwaarden

Per dorp vindt u de beschikbare kavels en verkoopprijzen. De verkoopprijs wordt bepaald door de oppervlakte van de kavel in m2 en de prijs per m2. De prijs per m2 wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Over het geheel wordt 21% BTW in rekening gebracht. De verkoopprijs is kosten koper (k.k.). Dit betekent dat de bijkomende kosten voor o.a. de notaris en kadaster voor rekening zijn van de koper. Er is geen sprake van overdrachtsbelasting. De grondaanbieding is inclusief regenwatersysteem, aansluiting van riool en uitrit vanaf de perceelgrens.

De grond wordt verkocht onder de Algemene Verkoopvoorwaarden.

ln afwijking van het gestelde in artikel 4.3 lid 2 en 3 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, wordt op afroep een beugel (regenwaterhub) geleverd, welke door de koper/installateur moet worden gemonteerd. Ook moet er een aantal leidingen vanaf de beugel naar de put worden gelegd. Daarna kan met de leverancier (GEP) contact worden opgenomen over het aansluiten.

Hoe wordt de bouwkavel opgeleverd?

De grond wordt bouwrijp opgeleverd. Vlak en goed bereikbaar vanaf de weg. Voor de uitgifte van de grond wordt deze door middel van  een verkennend bodemonderzoek onderzocht op bodemverontreiniging. Alleen ‘schone grond’ komt in aanmerking voor verkoop. In de bouwkavel kan optioneel door de gemeente voor of tijdens de bouw een regenwaterput worden geplaatst voor het hergebruik van regenwater. Deze put wordt aangesloten op de riolering. De gemeente zorgt voor aansluiting van uw woning op de riolering en het aansluiten van uw uitrit op de openbare weg. In beide gevallen dient u de aanleg tot de erfgrens zelf te doen.

Vooroverleg omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor de bouw van een nieuwe woning is een omgevingsvergunning nodig. Om op voorhand meer zekerheid te krijgen over goedkeuring van de door u gewenste woning, is het mogelijk om een ‘vooroverleg’ omgevingsvergunning aan te vragen. Uw bouwplan (schetsontwerp) wordt dan getoetst op de regels van het bestemmingsplan en de welstandseisen. Een vooroverleg is kosteloos.

Op basis van de uitkomst van dit ‘vooroverleg’ is de ‘vooroverleg aanvraag’, al dan niet met de benodigde wijzigingen, om te zetten naar een definitieve aanvraag omgevingsvergunning.

Het aanvragen van een ‘vooroverleg’ omgevingsvergunning kan via het landelijke omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Dit doet u door na het invullen van alle onderdelen de aanvraag ‘ open te stellen voor het bevoegd gezag’ en niet de toets ‘indienen’ te gebruiken. Bij de opmerkingen kunt u vermelden dat het om een verzoek tot vooroverleg gaat.

Omgevingsvergunning

Na een eventueel vooroverleg kunt u de omgevingsvergunning voor het bouwen indienen via www.omgevingsloket.nl. U kunt dit ook laten doen door de architect of het bouwbedrijf. Voor de afhandeling van de aanvraag betaalt u een bepaald bedrag aan kosten: leges. De hoogte hiervan is afhankelijk van de bouwkosten van de woning en het jaarlijks vastgestelde tarief. Bij de bepaling van de bouwkosten gaat het om een standaard bedrag aan bouwkosten ( exclusief BTW ) berekend over de inhoud van de woning ( m3). Het tarief is een bepaald percentage over deze gestandaardiseerde bouwkosten.

De procedure voor afhandeling van de aanvraag duurt normaal gesproken maximaal 8 weken. Deze termijn kan in sommige gevallen verlengd worden. Het is van belang de omgevingsvergunning tijdig aan te vragen. Nadat de omgevingsvergunning verleend is, geldt er een wettelijke bezwarentermijn van 6 weken, alvorens de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Bij veel financiers is er een onherroepelijke bouwvergunning nodig voor de hypotheekverstrekking.

Gasloos

Met ingang van 1 juli 2018 treedt de wijziging van de Gaswet in werking. Een nieuwbouwwoning waarvoor na 1 juli 2018 een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend krijgt geen gasaansluiting meer en zal dus niet meer op het gasnet worden aangesloten. Dit betekent dat u uw woning en het tapwater op een andere manier moet verwarmen en dat u niet meer op een gasstel kunt koken. Uit de bij uw aanvraag omgevingsvergunning in te dienen EPC-berekening zal moeten blijken voor welke alternatieven u heeft gekozen en of u hiermee aan de EPC-eis kunt voldoen. Wij adviseren u om dit vroegtijdig met de in te schakelen architect of het bouwbedrijf te bespreken.

Bouwbesluit en duurzaam bouwen

De bouw van een woning moet voldoen aan de normen en voorschriften van het geldende bouwbesluit. Het bouwbesluit stelt bepaalde eisen aan de constructie, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Meest bekend is de EPC, de Energieprestatiecoëfficiënt , die uitdrukt hoe energiezuinig de woning is. Deze EPC wordt regelmatig naar beneden bijgesteld en bedraagt per 1 januari 2015: 0,4 en moet in het jaar 2020 ‘bijna nul’ zijn.

Nutsvoorzieningen

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de nutsvoorzieningen zoals: gas, water, elektrisch en kabel. Dit wordt gedaan door de nutsbedrijven. Via www.aansluitingen.nl kunt u zien welk nutsbedrijf in de regio actief is. Via deze website kan ook de aanvraag voor aansluiting gedaan worden.

Start en gereed melden van de bouw

Zodra de grond in uw eigendom is en de omgevingsvergunning voor het bouwen van uw nieuwe woning verleend is kan de bouw beginnen. U of uw bouwbedrijf meldt de start van de bouw en de gemeente zet het huis door middel van piketten uit op de kavel en bepaald het peil van de woning, vaak ten opzichte van de straat. In de omgevingsvergunning is aangegeven op welke momenten u de voortgang van de bouw moet melden. Als het huis klaar is, meldt u de woning gereed. Er vindt dan een eindcontrole plaats door de gemeente, alvorens u naar de woning kunt verhuizen.

Beschikbare kavels: maak een afspraak

Niet in alle dorpen zijn bouwkavels beschikbaar. Wel is per dorp aangegeven hoe de situatie is en welke kavels er wel beschikbaar zijn. Voor meer informatie of het nemen van een optie kunt u een afspraak maken met de Balie Bouwen en Wenjen.

Wij helpen u graag verder met de vragen die er tijdens het proces van aankoop tot en met de bouw van uw nieuwe woning zijn.