Ontwerp aanwijzingsbesluit extra textiel- en glascontainers

Home > Inwoners > Ontwerp aanwijzingsbesluit extra textiel- en glascontainers

Ontwerp aanwijzingsbesluit extra textiel- en glascontainers

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel zijn van plan om, op grond van artikel 10 lid 1 sub b van de Afvalstoffenverordening en artikel 5 Uitvoeringsbesluit, extra inzamelvoorzieningen voor textiel en glas aan te wijzen. In het aanwijzingsbesluit worden nieuwe locaties voor boven en ondergrondse textiel en glas containers aangewezen. Hier geven we uitvoering aan het grondstoffenbeleidsplan om het voor inwoners gemakkelijker te maken afval te scheiden.

Het ontwerp ligt met ingang van 2 december gedurende twee weken ter inzage. Het ontwerp vindt u in de bijlagen onderaan de pagina.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk een zienswijze in te dienen. U kunt uw zienswijze per post opsturen naar de gemeente via postbus 3 9250 AA Burgum of via email: gemeente@t-diel.nl